_________________4b33a2d68d42f5

BPSP-01

Product SKU: 单晶硅电池片

125x125mm 单晶硅电池片

尺寸 125 mm x 125 mm ± 0.5 mm
对角 150 mm ± 1.0 mm ( round chamfers )
型号                                     S 125-S3         S 125-S4           S 125-S5
效率  Eff (%)                         16.25-16.49     16.00-16.24      15.75-15.99
最大功率(W)                          2.52-2.55         2.48-2.51         2.44-2.48
最大工作电流 Ipm(A)               4.87                4.82                4.76
工作电流 Ipm(A)                     4.72                4.68                4.62
短路电流Isc(A)                       5.16                5.11                 5.06
峰值电压 Vpm(V)                   0.520              0.518                0.516
开路电压 Voc(V)                    0.620              0.618                0.618
测试环境  (STC)j 1000 W/m2, AM1.5 , 25

在我家安装太阳能发电系统需要多长时间?
为您的太阳能系统进行规划,配置,和做任何自定义排序最多需要几个星期。但是,在安装过程本身通常可以完成在仅仅几天的时间,在很多情况下甚至时间更短。

Reviews

There are yet no reviews for this product.